Starshot I

We kunnen vanwege regelgeving helaas geen informatie publiekelijk beschikbaar stellen over Starshot I behalve ons EID en duurzaamheidsbeleid.

EID

Het essentiële-informatiedocument (Eid) geeft gestandaardiseerde informatie over het beleggen in zogenaamde verpakte retail- en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten.

EID

Duurzaamheid en Maatschappelijk verantwoord investeren

Mede op basis van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over
duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) wordt hierna beschreven in welke mate
duurzaamheidsaspecten door de Beheerder van Starshot I worden meegewogen in het beleggingsbelei d en de uitvoering daarvan.

Duurzaamheidsaspecten omvatten onderwerpen als ecologische, sociale en
werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en
omkoping.

Hoewel de Beheerder een meer duurzame samenleving ondersteunt, richt het Fonds zich niet
specifiek op duurzaamheid of duurzaam beleggen. Wel wordt er in het beleggingsbeleid in
enige mate rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. De Beheerder erkent ook het
maatschappelijke belang. Om hieraan een bijdrage te leveren worden vier factoren
meegewogen in ons investeringsbeleid en hanteren we daarnaast een blacklist met uitgesloten
investeringen.

Duurzaamheidsrisico’s
Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een
gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid. Bij zulke gebeurtenissen of
omstandigheden kan gedacht worden aan klimaatverandering of mensenrechtencontroverses.
Die kunnen een negatief effect hebben op de waarde van beleggingen.
Bij het beheren van het Fonds worden aan de hand van het opgestelde beleggingsbeleid
beleggingen geselecteerd. Bij het selecteren van beleggingen wordt rekening gehouden met tal
van factoren die van invloed kunnen zijn op de waardeontwikkeling. Omdat
duurzaamheidsrisico’s ook van invloed kunnen zijn op deze waardeontwikkeling, maken deze
aspecten hier ook onderdeel vanuit.

Negatieve effecten op duurzaamheid
Naast de mogelijke invloed van duurzaamheidsfactoren op de waardeontwikkeling van
beleggingen, kunnen beleggingen andersom ook van invloed zijn op duurzaamheidsfactoren.
Zo kan een belegging in een onderneming in fossiele brandstoffen meer milieuschade
opleveren dan een belegging in groene energie.

Het beleggingsbeleid van het Fonds wordt ingevuld middels de selectie van beleggingen gericht
op kapitaalsvermeerdering in combinatie met het nemen van passende risico’s. Op dit moment
wordt daarbinnen niet expliciet rekening gehouden met de mogelijke negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, omdat dit naar de mening van de Beheerder niet bijdraagt aan de beleggingsdoelstelling en onvoldoende impact heeft op het rendement van het Fonds.

Classificatie

Binnen de SFDR regels wordt het Fonds daarmee geclassificeerd als een beleggingsinstelling zonder duurzame kenmerken of doelstellingen (‘grijs’). Daarentegen is het wel goed mogelijk dat de Beheerder ‘groene’ of ‘lichtgroene’ beleggingen selecteert zoals ondernemingen of andere beleggingsfondsen die wel expliciete duurzaamheidsdoelstellingen hebben. Echter vormt dit geen doorslaggevende factor bij de selectie van beleggingen.

Beloningsbeleid

Starshot I is tegen hoge beloningen toegekend aan bestuurders. Met name als de beloning bestaat uit hoge vaste salarissen, optiepakketten en of gekoppeld is aan prestatiedoelstellingen die in conflict zijn met het optimaliseren van aandeelhouderswaarde over de lange termijn.

Diversiteit

Starshot I is een nadrukkelijk voorstander van meer diversiteit aan de top in het bedrijfsleven.

Klein en Lokaal

De Beheerder committeert zich om op de lange termijn ten minste 10% van het Fondsvermogen in Small Medium Enterprises, SME’s te investeren en 5% in Nederlandse bedrijven. Dit is 600% meer dan op basis van het Nederlandse marktaandeel binnen het GDP als benchmark gesteld kan worden.

Blacklist

We zullen absoluut niet investeren in producenten van: handwapens, clusterbommen, chemische wapens, clustermunitie, bermbommen, verblindende laserwapens, vlammenwerpers, verarmd uranium munitie, nucleaire wapens, nucleaire energie, cruciale ingrediënten dodelijke injecties. Of in bedrijven waar: Kinderarbeid of gedwongen arbeid plaatsvindt, De natuur of het milieu doelbewust ernstige schade wordt toegebracht.